Lungscanning av patient med läkare och sköterska och i förgrunden flera datorskärmar.

MEDTECH SCIENCE & INNOVATION

Medtech Science & Innovation är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Läs mer på engelska

Om Medtech Science & Innovation

Medtech Science & Innovation är ett för Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset gemensamt centrum för medicinsk teknik. Parter i centrumet är vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap samt vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet, och Akademiska sjukhuset.

Medtech Science & Innovation representerar Uppsala som en av noderna i det nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, finansierat av VINNOVA. Genom detta program tillkännages regelbundna ansökningsomgångar för att stödja MedTechs innovation.

Verksamheten vid centrumet har som syfte att:

  • bedriva och samordna forskning inom medicinsk teknik vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
  • lyfta fram den pågående internationellt framstående forskning som bedrivs på området
  • ta initiativ till nya utbildningsinsatser samt koordinera kurser på grundutbildningsnivå där det finns en tydlig koppling mot medicinsk teknik
  • ansvara för informationsinsatser genom gästföreläsningar, seminarier, studiebesök och andra former av kunskapsutbyten
  • skapa en bred gemensam bas för att främja samarbeten över ämnesgränserna
  • fungera som en kontaktyta mot externa intressenter och delta i såväl nationella som internationella samarbeten inom medicinsk teknik 
Senast uppdaterad: 2024-03-05